Ubezpieczenie oferowane przez Proama zapewnia ochronę Twojej nieruchomości wraz z jej całym wyposażeniem od szeregu ryzyk, m.in.: pożaru, zalania, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Jest to polisa zapewniająca kompleksową ochronę w rozsądnej cenie.

Proama DOM to:

 • wysokie sumy ubezpieczenia,
 • szeroki zakres ochrony, również od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • możliwość wyboru odtworzeniowej (nowej) wyceny wartości przedmiotów, wówczas wypłata odszkodowania równa jest pełnej wartości utraconych lub zniszczonych ruchomości, bez względu na ich wiek i stopień zużycia,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną do 500 000 złotych,
 • brak limitów odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji oraz przepięcia,
 • możliwość objęcia ochroną garażu i obiektów przydomowych.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia Proama DOM możesz ubezpieczyć:

 • lokal lub dom mieszkalny,
 • lokal lub dom mieszkalny w budowie,
 • elementy stałe i zewnętrzne,
 • ruchomości domowe,
 • obiekty przydomowe, w tym garaż, piwnica, obiekty małej architektury, czy ogrodzenie.

Odszkodowanie otrzymasz za szkody wyrządzone wskutek wystąpienia zdarzeń losowych, wypisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, takich jak: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, implozja, dym i sadza, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zalanie, śnieg i lód, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów, kradzież z włamaniem i rabunek, przepięcie, dewastacja.

Istnieje też możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko stłuczenia przedmiotów szklanych, do których zaliczamy: szyby w stolarce drzwiowej lub okiennej, lustra zamontowane na stałe, ceramiczne lub szklane płyty grzewcze, szklane okładziny ścian, elementy szklane stanowiące składową część mebli lub elementów stałych, pod warunkiem, że były w nich zamontowane, akwarium i terrarium.

Proama DOM oferuje też inne opcje dodatkowe, np. OC w życiu prywatnym, NNW, czy Ubezpieczenie Pomocy Prawnej, które będą chronić Ciebie i Twoich bliskich.